Förstelärare delar – Högadalsskolan, en Trivselskola

Efter en paus här på Härryda delar och lär fortsätter nu inläggen i serien Förstelärare delar. Högadalsskolans lärare presenterar sig och delar med sig av enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete på Högadalsskolan
Högadalsskolan är en F-5 skola med ca 300 elever. På skolan finns två förstelärare i grundskolan sedan 2015 och sedan 2017 även en förstelärare i fritidshem. Förstelärarna tillsammans med en representant från förskoleklassen är med i skolutvecklingsgruppen på skolan som leds av våra rektorer. Skolan har sedan många år en etablerad fadderverk-samhet där vi träffas regelbundet och har olika aktiviteter tillsammans. Från och med våren 2017 är vi en Trivselskola (TL). Det innebär planerade rastaktiviter som leds av eleverna med stöd av några vuxna.

Skolans prioriterade mål är att öka elevernas delaktighet och inflytande, skapa lärmiljöer som ger studiero och lust att lära, samt öka elevernas måluppfyllelse. Vi har också ett  internt mål om att vi ska utveckla vårt kollegiala lärande.

Öka elevernas delaktighet och inflytande
Skolutvecklingsgruppen på Högadalsskolan har i samverkan med de olika kategorierna på skolan tagit fram en plan för arbetet med elevers delaktighet och inflytande. Exempelvis arbetar vi aktivt med att låta eleverna vara delaktiga i planering och utformning av under-visning samt i utvärdering genom “exit tickets”.  Vi börjar också med elevledda utvecklingssamtal redan på våren i förskoleklass och fortsätter med det under den tid som eleverna går hos oss – till och med åk 5.

Skapa lärmiljöer som ger studiero och lust att lära
På Högadalsskolan arbetar vi med klassrumsklimatet bl.a. genom att ha regelbundna samtal i klasserna kring trivsel och regler. Eleverna har sedan vi blivit en TL-skola möjlighet att få en mer meningsfull rastaktivitet. TL möjliggör att elever i olika åldrar möts i aktiviteten. Det är också extra bra för de elever som i vanliga fall upplever att de inte har någonting att göra eller någon att vara med på rasten.

Öka elevernas måluppfyllelse & utveckla vårt kollegiala lärande
Vi förbereder oss just nu, precis som många andra skolor, inför de nya skrivelserna om digitalisering i läroplanen. Bland annat har vi påbörjat en “digital trappa” där vi samordnar vilka kunskaper inom digitalisering eleverna får undervisning om i olika årskurser samt på fritidshemmet. Vi använder oss av digitala verktyg (ipads) i undervisningen på olika sätt. Vi lärare upplever att de digitala verktygen hjälper oss att individualisera uppgifter för eleverna utan att det syns lika tydligt i klassen. Vid olika tillfällen har vi “Dela och lär” där vi tipsar och hjälper varandra.

På skolan arbetar vi kollegialt med att fortbilda oss enligt studiepaketet NPF från SPSM. Hela personalgruppen (förskollärare, lärare i fritidshem och grundskollärare) arbetar med att utveckla lärmiljöer så att alla elever ska kunna delta efter sin förmåga.  Det är en fortsättning på det inkluderande arbetssätt som Ulrika Aspeflo implementerade läsåret 15/16.

Jenny Ander, förstelärare fritidshem
Jag har arbetat på Högadalsskolan sedan januari 2017 men har arbetat i kommunen sedan 2002 och före det i Göteborgs kommun. Som lärare i fritidshem har jag ansvar för den undervisning som sker på fritidshemmet men arbetar också i klass och undervisar till viss del i de praktisk-estetiska ämnena samt svenska.

Härryda kommun satsar just nu på att utveckla kvaliteten på våra fritidshem samt öka likvärdigheten mellan skolorna och där har jag som förstelärare i fritidshem en funktion att fylla genom att bidra med min erfarenhet och kompetens. På enheten brinner jag för att synliggöra fritidshemmen och bedriva systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att delta i skolutvecklingsgruppen och leda kategori-möten.

Nadja Jansson, förstelärare grundskolan
Jag har arbetat på skolan sedan hösten 2015, i huvudsak i årskurs 1-3 men har även undervisat i matematik i åk 4-5. Tidigare har jag arbetat i Göteborgs kommun. I min lärarexamen har jag läst specialpedagogisk inriktning och jag är intresserad av special-pedagogiska frågor, som t.ex. hur vi kan skapa optimala förutsättningar för lärande där våra “vanliga” lösningar inte räcker till. I år är jag även mentor för en nyutbildad ny-anställd kollega. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att delta i skolutvecklingsgruppen och leda kategorimöten.

Catarina Åkerström, förstelärare grundskolan
Jag har arbetat på skolan sedan hösten 2005 och har till största delen undervisat i årskurs 1-3, men har vid några tillfällen också följt klassen upp till åk 5. Innan jag började jobba i Härryda kommun arbetade jag i Göteborgs kommun och en kortare tid även i Mölndal. Jag är intresserad av matematik och NO-ämnen vilket lett till att jag vidareutbildat mig inom dessa ämnen samt läst specialpedagogiska kurser i matematik. Under de två senaste åren har jag undervisat i programmering på elevens val-lektioner i åk 4 och 5. Programmering är ett stort intresse hos mig som jag vill utveckla mer och använda i undervisningen. I mitt uppdrag som förstelärare ingår bl.a., precis som för mina förste-lärarkollegor, att leda kategorimöten och delta i skolutvecklingsgruppen.

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Liseberg på Salmereds förskola

 Visste ni att Liseberg ligger i Landvetter? På Salmereds förskola avdelning Safiren/Smaragden har barn och pedagoger under hela läsåret arbetat med ett projekt som tog sin utgångspunkt i barnens tankar om karuseller och sedan bland annat mynnat ut i en modell av nöjesparken. Här delar de med sig av sitt projekt.


Med hjälp av vår projektfigur QRKalle och den kanske inte så snälla figuren Måns (som hör av sig via genom QR-kodsmeddelanden) så har vi på avdelningen Safiren/Smaragden på Salmereds förskola hållit vårt projekt Liseberg aktivt.

Redan i höstas hade vi våra “projektöron” ute och vi hörde att karusell hade stort fokus i barnens diskussioner , många upplevelser och känslor kring att vara på Liseberg.

  Mest spänd för att åka Helix och jätterädd för kaninerna.

Jag vill inte gå till kaninlandet för jag är rädd för dem.
Jag är rädd att dom kommer och kramar mig. Men när jag är tio år vågar jag nog krama dom.

Jag älskar att åka farfars bilar för då får man körkort.

Så med den starten så började vi forska om karusellerna. Samtidigt så knöt vi ihop vårt arbete och intresse kring QR-koder och fokus på språk och matematik. Att ta in en figur att värna om som QR-Kalle har varit en katalysator för att hålla projektet levande.


Fröken, nu känner sig QRKalle så välkommen här hos oss.

Han gillar att vi kramar honom och gör säng till honom.

Om vi visar Måns att vi är snälla så kanske han med kan bli snäll. 

Med fokus på barns inflytande så arbetade vi efter jul vidare utifrån tankarna barnen hade; att de ville bygga Liseberg. Att vi har tillgång till ÅterC gjorde ju återuppstarten mycket enklare. Ett smörgåsbord av kreativt material samt annat inspirerande som barnen dök över med stor skaparglädje.
Det här kommer att bli fantastiskt!

WOW!

Nu blir QR-Kalle glad!

Undrar vad Måns tänker när han ser det här?

Han tror nog att det är riktiga Liseberg!

  Nu är vi mitt uppe i bygget och skaparlusten och empatin för vår projektkanin finner inga gränser.

Hanna Rosvall, Eva Hedström,  Suzane Belaj, pedagoger
och 22 barn på Salmereds förskola

Publicerat i Barns inflytande, Estetiska lärprocesser | Märkt | Lämna en kommentar

Lärstämma 2018 – vilken dag!

21 olika programpunkter för grundskola och grundsärskola, konferens för pedagoger i fritidshem och förskoleklass och storföreläsning för alla pedagoger i förskolan och pedagogisk omsorg. Tisdag 6 mars, myllrade det omkring pedagoger i kommunens alla hörn när det var dags för årets lärstämma. 

Temat för lärstämman var i år Stabila rötter och starka vingar – pedagogiskt ledarskap och innehöll så varierade programpunkter som exempelvis ”“Ledarskap i estetiska lärprocesser”,  ”Marte Meo-principer i din verktygslåda för ett tydligt ledarskap” och ”Superhjältar – ett tematiskt arbete om värdegrundsfrågor”

På Råda Rum, som ju numera har en lokal som tar många hundra personer, samlades all personal inom förskola och pedagogisk omsorg och lyssnade på Jonas Aspelin. Jonas är forskare och professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad och har bland annat skrivit boken Om relationell pedagogik tillsammans med Sven Persson och det var också innehållet denna dag.

På Backaskolan – kommunens nyaste skola – höll förstelärarna Mariella Jävert och Eva Einarsson i programpunkten Leda det digitala klassrummet, både analogt och digitalt. Till sin hjälp hade Mariella och Eva den programmeringsintresserade eleven Ella som går i klass 4 på Vällsjöskolan. Deltagande pedagoger fick ta del av mikrolektioner och testa att göra och följa instruktioner i analog programmering innan det var dags att blanda in de digitala verktygen.

”Att det var så svårt att göra en kopp te!” säger Lisa, en av de deltagande pedagogerna. ”Vi har ju skrivit upp en massa instruktioner och vi är ändå inte klara.” Farhad, som försöker följa kollegans instruktioner för tandborstning saknade också några instruktioner, vilket gjorde att det blev lite tokigt…

På Önnerödsskolan var flera olika programpunkter samlade. Bland annat föreläste psykologer från Utvecklings- och stödenheten om lågeffektivt bemötande under rubriken Att hantera utmanande beteenden. De utgick ifrån att barn gör rätt om dom kan. För en del barn blir kraven som ställs i skolmiljön svåra att hantera. Hur kan vi förstå barnens beteende, möta deras behov och agera så att barnen inte behöver misslyckas och hamna i stress och problemskapande beteenden?

Precis som 2016 och 2017 så säger nästan 95% av deltagarna i utvärderingen att innehållet i de olika programpunkterna var bra eller mycket bra (snitt 3,5 av 4) och att både innehåll och det övergripande temat passar väl in i enheternas systematiska kvalitetsarbete. En lyckad lärstämma återigen! Extra roligt i år är att de flesta föreläsarna/workshopledarna var egen personal. Lika högt betyg som när vi tidigare köpt in föreläsare utifrån.

Publicerat i Kompetensutveckling, Kvalitetsarbete, Lärstämma, Skolutveckling | Lämna en kommentar

Digitaliseringskonferens om läroplansförändringar

”Så mycket samlad kompetens på en och samma plats under två heldagar!” Det är en av reflektionerna som görs under den andra dagen på digitaliseringskonferens på Nääs fabriker. Annika Gry, verksamhetschef och ytterst ansvarig för konferensen, fortsätter: ”Jag är så glad över den här konferensen och att alla deltagare är så engagerade i att göra den till ett gemensamt lärtillfälle; att vi delar och lär med varandra – på riktigt!”

Nyckelpersoner från förskola och skola, tillsammans med verksamhetsutvecklare och chefer var samlade för att under två dagar fördjupa sig i de digitaliseringsförändringar i läroplanerna som i grundskolans fall är ett faktum och för förskolan är på gång. Vad innebär förändringarna? Hur ser det ut på enheterna? Vad behöver vi göra?

Annika Gry, tillsammans med verksamhetschefen för förskolan, Marie Fremle, inledde och avslutade konferensen. De pratade bland annat om vikten av uppdragsmedvetenhet, att digitaliseringen i förskola och skola är en demokratifråga och att likvärdigheten därför är av största vikt. De påminde oss också om att vi i kommunen överlag redan har kommit en bra bit på väg när det gäller digitalisering, men att vi nu behöver höja oss ytterligare. Och att konferensen kan ses som en start i detta arbete.

Under de två dagarna fick deltagarna möjlighet att samtala i olika grupper. Många av deltagarna nämner detta som en av de bästa sakerna med konferensen; att få samtala med andra pedagoger, både med dem från samma geografiska område i ett 1-16 perspektiv, men också få möjlighet till fördjupande samtal om vad förändringarna innebär i de olika ämnena samt för de olika åldrarna.

Det fanns också tid i programmet för korta praktiska workshops/inspirationspass. Pedagoger och verksamhetsutvecklare från för- och grundskola och från Tellus och USE delade med sig av olika sätt att använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Vi fick exempelvis testa på både enkel och lite svårare programmering, göra greenscreenfilm och undersöka världen i 40 gångers förstoring med hjälp av förstoringsägg, Vi fick också en genomgång av classroomscreen.com och fick testa på att skulptera med hjälp av HTC Vive och 3D-skrivare.

 

Utvärderingen av konferensen visar att deltagarna var nöjda och inspirerade. Många olika saker lyftes fram under frågan Vad tar du med dig från konferensen?:

Jag tar med mig en större motivation att använda digitala verktyg, dels för egen del men även för att inspirera kollegor. Även en hel del konkreta verktyg som kan appliceras redan på måndag.

Hur enkelt det kan vara. Finns många som är lite rädda och tycker det verkar så krångligt men det behöver det inte vara. Man kan göra så mycket med ganska lite.

Inspiration för att fortsätta arbetet på den egna enheten, tex från olika workshops, men även från gruppdiskussionerna. Känns som en väldigt bra start för ett likvärdigt arbete i kommunen.

Självklart finns det också en del farhågor. Att enheterna utvecklas ojämnt så att det inte blir likvärdigt för barn och elever är en sådan som lyfts fram. Att det ska kännas för tungt för de pedagoger som tycker att det digitala är svårt är en annan. Men ”att vi gör detta tillsammans gör att utmaningen inte känns lika stor”, säger en av deltagande pedagogerna.

Tre nyckelord för barns progression i ett 1-16 års perspektiv

 

Publicerat i Demokrati, Digitalisering, Skolutveckling | Lämna en kommentar

Kreativa sportlovsaktiviteter på Tellus

Inbrottslarm, ringklockor, lampor med dimrar och fläktar så att det inte blir för varmt. Det är några av de funktioner som barnen på Säteriets fritidshem bygger in i ”sina rum” när de är på besök på Tellus på sportlovet.

 

 

Materialet som används heter Littlebits och är elektriska komponenter av olika slag som byggs ihop med varandra med hjälp av magneter. Littlebits används för att skapa elektroniska kretsar och för att programmera vad som ska hända med exempelvis lampan eller fläkten.

Jag fick lov att vara med under en del av barnens stund på Tellus och det rådde febril aktivitet. Pedagogerna från fritids var mycket imponerade av barnen. De vuxna tyckte själva under introduktionen att det verkade svårt, men barnen satte igång direkt och var inte att dugg rädda för att testa.

Littlebits olika delar är färgkodade så att exempelvis rosa bitar är input; de som styr vad som kommer att hända, blå är strömkälla och de gröna bitarna är output som ger resultatet, som exempelvis ljud, ljus eller rörelse. Detta gör det enklare för barnen att se vilka delar som har vilka funktioner. Att de sätts ihop med magneter bäddar också för att det bara är att prova sig fram. Littlebits är ett fantastiskt sätt att visa att elektronik är spännande och roligt.

När jag återvänder till barnen i filmklippet ovan bara en liten stund senare har de redan hunnit lägga till några funktioner. Dels så kan dörren öppnas automatiskt när någon ringer på ringklockan, dels så tänds en lampa innanför dörren när den öppnas.

Fritidspedagogerna lyfter fram hur roligt det är att komma till Tellus därför att barnen får visa andra sidor än  i skolan. Många barn blommar ut i de kreativa uppgifterna på Tellus.
”Det är också roligt att se hur glada barnen blir när de klarar av att lösa en uppgift som från början verkar för svår”, menar pedagogerna. Barnen sammanfattar besöket med ”Jätteroligt! Och vi lärde oss jättemycket om vad man kan göra.”
”Traditionellt  upplevs elektronik ofta som svårt, lite skrämmande och tråkigt av elever”, säger en av pedagogerna på Tellus. ”I yngre åldrar har vi dessutom tidigare mest kopplat lampor till batterier. När eleverna slipper fundera över slutna kretsar och hur sladdarna ska kopplas så kan de istället undersöka och upptäcka vilka funktioner komponenterna har. Det entreprenöriella undersökandet kan börja!”

Tellus resurscenter har bland annat fokus just på entreprenöriellt lärande; att lyfta de entreprenöriella kompetenserna och utformar  därför sina aktiviteter utifrån att eleverna ska få möjlighet att använda dessa. I uppgiften med Littlebits syns tydligt att eleverna får använda och träna flera av dessa förmågor. Barnen kommunicerar med varandra, samarbetar för att lösa problem och vågar pröva sina idéer exempelvis.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

Citatet är hämtat från Skolverkets PDF Entreprenörskap i skolan där du kan läsa mer om entreprenöriellt lärande och entreprenöriella förmågor/kompetenser.

Publicerat i Entreprenöriellt lärande, Naturvetenskap, Programmering, Tellus | Lämna en kommentar

Hållbar organisation på Skinnefjällsskolan

Vi, Maria Bäck och Linda Malvén, förstelärare på Skinnefjällsskolan, skulle vilja dela med oss av skolans organisation. Anledningen till det är att vi tycker det är en hållbar organisation både för personal, elever och vårdnadshavare.

Våren 2012 valde kommunen att göra om Skinnefjällsskolan från en tvåparallellig F-5 skola till en treparallellig F-3 skola.  I samband med omorganisationen bestämde vår då relativt nya rektor, Sussie Thander, att vi skulle tänka om i själva organisationen i våra arbetslag. Istället för att arbeta i arbetslag där varje pedagog tog hand om en tårtbit av elevernas dag, så ville hon skapa ett större samarbete mellan pedagogerna och i arbetslagen, så att eleverna fick ökad trygghet och en mer sammanhållen dag.

Idag går det 296 elever på Skinnefjällsskolan som är indelade i 12 klasser. Varje klass har sitt eget fritids. I varje klass arbetar 3 pedagoger. I den bästa av världar ska det vara en lärare, en förskollärare och en lärare i fritidshem. Det håller inte riktigt i alla klasser men vi är utbildade pedagoger på 35 av 36 platser. Vi har valt att ha gemensam planering med de andra två arbetslagen i samma årskurs. Det vill säga att förutom planering i det lilla arbetslaget, träffas vi också i det stora arbetslaget (nio pedagoger) varje vecka. Det ger oss stora möjligheter att samplanera undervisning och större teman, diskutera och välja läromedel, diskutera inför årskursspecifika händelser t.ex. nationella prov, Sago-vandringen och månadsmöten och sist men inte minst “dela och lära” i pedagogiska frågor. På bilderna ser ni oss tillsammans med våra respektive arbetslag.

       

Från klockan 7.40 på morgonen till klockan 16.30 är det alltid samma tre pedagoger som ansvarar för elevernas dag. Vi är oftast två pedagoger i klassen, bland är vi tre men väldigt sällan är man helt själv. Då öppnar sig alltid möjligheten att dela upp klassen i mindre delar. Hur delarna ser ut varierar naturligtvis beroende på vad vi ska göra.

I början av läsåret gör arbetslagen en inventering av vilka ämnen de olika pedagogerna kan ansvara för. Upplägget med våra arbetslag bygger mycket på att vi hjälps åt. Huvudansvaret ligger på klassföreståndaren att veta var eleverna befinner sig men planering och genomförande av utvecklingssamtalen delas i tre delar, varje pedagog har sina mentorselever, 8-9 stycken. Samtalen föregås av många samtal i arbetslaget, både om upplägg och vad som ska kommuniceras till elever och vårdnadshavare.

På rasterna är det alltid en pedagog ute från varje klass. Det gör att eleverna känner sig trygga då de har någon av sina pedagoger nära. Det gör också att personaltätheten på skolgården är stor. Vilket inte bara gör att eleverna känner sig trygga utan också att vårdnadshavarna är trygga och lugna när de lämnar och hämtar sina barn.

Varje månad ansvarar en årskurs, dvs tre klasser, för att hålla i skolans månadssamling. Den ligger sista fredagen i månaden och då samlas hela skolan i gymnastiksalen. Det blir oftast en redovisning av årskursens aktuella temaarbete eller något annat pågående projekt. Samtidigt tar vi fram månadens förselsedagsbarn och sjunger och hurrar för dem. Mycket uppskattat, både hos elever och personal. En samling på våren och en på hösten ansvarar personalen för. Det är en härlig känsla när alla på skolan kan vara med och ta del av varandras arbeten.  

Vi har valt att behålla en del arbete i rören, dvs F-3. Vi har några dagar per termin då vi väljer att arbeta i faddergrupper. Det kan vara julpyssel, idrottsdagar, Sagovandring, lekdagar/-stunder eller läsgrupper. Det är också bra för vi-känslan att de yngre barnen träffar de äldre och lär känna en del av dem riktigt bra och andra till utseendet.

Vinster med organisationen
En vinst är givetvis att undervisningen blir mer likvärdig och det är roligare och lättare att samarbeta runt vårt komplexa och ibland tunga uppdrag. Vi upplever att våra elever och inte minst vårdnadshavarna känner sig mycket trygga. Det framkommer också i de enkäter elever och vårdnadshavare gör under läsåret.

Vi har också möjlighet att ta tillvara våra olika kompetenser, både i det lilla arbetslaget men man kan också hjälpas åt i det stora arbetslaget. Vi tycker också att vi ser att vårt arbete är både förebyggande och främjande då vi är tre pedagoger som hela tiden ser, hör och möter barnen och vårdnadshavarna i deras olika behov. För att arbetslaget ska fungera bra är behovet av god kommunikation stort. Även om vi har delat in klassen i mentorsgrupper ansvarar varje pedagog för hela gruppen. Man känner sig aldrig ensam med utmaningen i sitt uppdrag, det finns alltid kloka kollegor att rådgöra med.

Vi har också sett, under den senaste tiden då flytten av pedagoger har varit större, att det är mycket lättare för en ny kollega att snabbt komma in i arbetet. Det beror på att det är så självklart att samplanera i det stora arbetslaget och att vi kommunicerar mycket i det lilla arbetslaget.  

I förra årets medarbetarenkät (2017) är det första gången på många år som frågan om arbetsbelastning ligger över 3,0-gränsen. Det vill säga gränsen för vad man behöver göra en handlingsplan för. Samtidigt ligger siffran om samarbetet i den arbetsgrupp man tillhör högt; 4,5. En av anledningarna till det är att det delade ansvaret i arbetslagen gör att vårt komplexa och stora uppdrag känns lättare och då också roligare.

Vi tackar för oss och önskar alla duktiga och engagerade pedagoger i Härryda kommun en fortsatt bra dag!

Linda Malvén och Maria Bäck
Förstelärare på Skinnefjällsskolan

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Tillit, mod och tillsammans på Önnerödsskolan

På Önnerödsskolan arbetar förstelärarna Anders Höjlund, Linda Noord, Linus Rydberg, Håkan Linde Nilsson och Katharina Nilsson. Vi representerar grundsärskolan och högstadiet inom ämnena SO, NO, MA, TK, Idrott samt specialpedagogik.

På skolan går det ca. 500 elever från årskurs 4-9 som läser efter grundskolan samt grundsärskolans läroplan. Skolan består av tre moduler för de olika års-kurserna. Personalen på skolan består av cirka 60 personer.

Önnerödsskolans ledord är tillsammans, tillit och mod, vilket ska genomsyra all under-visning på skolan. Under uppstarten av läsåret arbetade alla årskurser med detta och genomförde olika aktiviteter. Syftet är att få till en levande process där tillit och mod är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas i skolan och att vi faktiskt skapar detta till-sammans för varandra. Har vi lyckats så ska dessa kvalitéer kunna genomsyra varje lektion. Vår utmaning är hur vi praktiskt kan göra för att få det att fungera från tanke till handling.

Vi har börjat med att bearbeta tankar, idéer och forskning kring hur du kan få klassen som “drivkraft” istället för “sänke”.  Att fundera på hur vi kan utnyttja varje elevs förmåga att bidra är och har varit en stor utmaning. I denna process jobbar vi nu praktiskt med hur klasserna skapar en “vi-känsla”, dels i sin egen klass men också hur beteenden skall vara för att vi ska få en bra och trygg stämning på hela skolan. I detta arbete ingår mycket reflektioner hos eleven om hennes/hans eget beteende och vad hon/han behöver förstärka (det han/hon redan gör bra) eller förbättra.

I detta arbete jobbar vi också praktiskt med elevens självkänsla (vilket också är en viktig framgångsfaktor) och hur vi kan stärka den med hjälp av varandra. Återigen har vi fokuserat på görandet, alltså hur vi ska nå detta mål. Detta arbete ger givetvis också synergieffekter på hela skolan och i alla ämnen.  

Under läsåret har vi på skolan också arbetat med Skolverkets moduler inom specialpedagogik. Modulerna ska främja samarbete mellan kollegor, elever samt pedagoger och elever. De olika modulerna består av olika moment med tillhörande instuderingsmaterial i form av texter och filmer.

Vi har inom arbetslagen känt att detta har stärkt vårt samarbete genom gemensamma reflektioner kring händelser från vardagen. Vi har fått tid att sitta och diskutera hur vi kan och ska göra för att möta elever i deras behov.

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Utvecklingsarbete på Landvetterskolan

Vi som är förstelärare på Landvetterskolan är Linda Agrell, Anna Andersson, Jessica Andersson, Anna Fagerström, Annica Jäverby, Anna-Maria Orrbeck, Mia Ravakko och Miriam Larsson. Vi är blandad personal från både tidigare- och senaredelen och driver utvecklingsarbetet på skolan. 

Landvetterskolan är en stor F-9 skola, kommunens största. Här går cirka 830 elever och vi är tillsammans ungefär 130 pedagoger + kringpersonal. På skolan finns två särskilda undervisningsgrupper, Kullen (åk 4-6) och Galaxen (åk 7-9). Alla elever tillhör en klass och målet är att de på sikt ska delta i den ordinarie undervisningen. Skolans prioriterade mål detta läsår är Studiero och goda relationer, Delaktighet och inflytande samt Hållbar framtid och dessa mål genomsyrar hela vårt arbete. På skolan arbetar vi också med ett gemensamt förhållningssätt. En av våra största utmaningar är att ta emot elever från flera olika skolor:  åk 3 från Eskilsbyskolan, åk 4 från Lunnaskolan och i framtiden även Backaskolan samt åk 6 från Härrydaskolan.

Landvetterskolan; Härryda kommuns största skola. Foto: exakta foto

En del i denna utmaning är att säkerställa att alla elever har tillgodogjort sig det centrala innehållet. Därför har vi under en del av våra pedagogiska eftermiddagar arbetat fram “Gemensamma översiktliga planeringar” i alla ämnen, tillsammans med pedagoger från Härrydaskolan. Vi strävar efter att ha denna planering gemensam med hela vårt upptagningsområde. Planeringen är till stöd för en likvärdig undervisning och för att skapa en samsyn i skolornas undervisning.

I samband med att eleverna genomför de nationella proven i åk 6 och 9 arbetar vi vidare med att analysera elevresultaten och pratar om hur vi kan förbättra vår undervisning i de olika ämnena. Detta har visat sig vara en uppskattad kompetensutveckling för oss undervisande lärare. Analysen har visat vad elevernas styrkor är och vilka förbättrings-områden som finns, vilket sedan har delgivits personalen på mellanstadiet. Detta har varit både uppskattat och givande i det fortsatta arbetet för lärarna på mellanstadiet, men även för lärarna som undervisar på högstadiet. Vi känner att detta är ett givande sätt att utveckla och förbättra vår undervisning.

Liksom de andra skolorna i kommunen arbetar vi med lärplattformen Unikum. Vår skola var pilotskola och vår förhoppning är att samtliga pedagoger kommit en bra bit på väg. Unikum är vår informationskanal till både elever och vårdnadshavare. Vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla vårt arbete i Unikum. Vi har gemensamma samtalsmallar, planeringar, uppgifter/inlämningar/läxor, matriser, uppföljande måluppfyllelse, blogg och lärlogg. Vi lägger också in extra anpassningar för eleven och vi väntar på att kunna genomföra arbetet med stödinsatser.

Som vi nämnde ovan är ett av Landvetterskolans prioriterade mål studiero och goda relationer. Värdegrundsarbetet pågår dagligen. Vi har också detta år infört trivselledare, där elever engageras i att planera och genomföra gruppstärkande aktiviteter på raster.

Vi har också som tradition att anordna KRAM-dagar (Kärlek, Respekt, Attityd och Medkänsla). På tidigaredelen har vi valt att kalla dessa dagar för Kompisdagar. Dessa dagar är schemabrytande och syftet med dagarna är att medvetandegöra eleverna om skolans värdegrund. Vi går igenom skolans likabehandlingsplan med eleverna och vi fokuserar på begrepp som tex diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi bjuder även in föreläsare utifrån. Dessutom arbetar skolan från och med detta läsår med Ledstjärnor; eleverna diskuterar hur de vill ha sin arbetsmiljö vilket utmynnar i att klassen formulerar ord och begrepp som blir klassens ledstjärnor.

Landvetterskolan arbetar för en hållbar framtid och det är ett prioriterat mål på skolan. Pedagoger och skolledare har deltagit i ett utbytesprojekt i Peru med Shipiboindianerna. Det är ett Atlasprojekt med tema hållbar miljö, som skolan nu gör en ny ansökan för en längre projektperiod. Under året har pedagoger och elevgrupper fått del av resan under föreläsningar med berättelser och bilder. Skolan har fått besök från Peru som ett kulturellt möte med berättelser, bilder, sång och musik. Pedagoger på skolan har mött pedagoger från Peru i ett samtal och utbyte av erfarenheter och ideér i arbetet mot en hållbar framtid. 

Publicerat i Förstelärare delar, Nyheter | Lämna en kommentar

Nordplusprojekt på Furuhällsskolan

På Furuhällsskolan jobbar två förstelärare: Christel Erlandsson och Johanna Lagnevall. Förutom andra försteläraruppdrag för oss båda är vi engagerade i Lärandets tråd som är ett EU-finansierat Nordplusprojekt. Målet är att ge lärare och elever på skolorna ett nätverk för att utbyta erfarenheter och få ökad kunskap om varandras skolvardag och närkultur samt fler metoder för att öka alla elevers lärande.

Genom att deltagande skolor kommer från tre olika nordiska länder ges en möjlighet att lära om likheter och olikheter i den nordiska kulturen. Eleverna kommer, genom olika digitala medier, att kommunicera kring vad de lär sig och sina upplevelser på skolan med de övriga deltagande klasserna. Lärarna kommer att besöka de deltagande skolorna och träffas under projektmöten. De ska dela med sig av egna erfarenheter och goda metoder till lärare på de övriga skolorna. De ska också prova metoder, arbetssätt och idéer som de får från de andra lärarna och ge feedback på hur de fungerar. Vårt projekt kommer att pågå i två år där vi besöker varandras skolor en gång och avslutar med ett möte i Stockholm där vi knyter samman allt och förhoppningsvis skapar möjlighet för fortsatta kontakter.

Lärandets tråd, ett nordiskt projekt mellan Norge, Sverige och Åland Första projektträffen, 8-10/11 2017 på Furuhällsskolan.

Deltar i projektet gör Ytternäs skola, Mariehamn Åland, Buöy skola, Stavanger Norge och Furuhällsskolan, Mölnlycke, Härryda kommun. Vi startade onsdagen 8 november 2017 med presentation av deltagarna och fick sedan en grundlig rundvandring på skolan av elever från 4A. Därefter åt vi lunch i skolans matsal. Att äta skollunch är något nytt för de norska besökarna eftersom deras elever har med sig lunchpaket till skolan varje dag, men på Åland har de samma skolmatssystem som hos oss. Efter lunch ägnade vi oss åt att diskutera projektets ramar och lösa praktiska frågor, nog så viktigt i uppstarten av ett projekt. Sist hade vi en givande och idérik diskussion om projektet där vi gjorde en planering av upplägget framöver med elevernas deltagande. Vi bestämde att varje skola bidrar med med elevarbeten/liknande före dessa tillfällen: jullovet, sportlovet, påsklovet och sommarlovet.

Torsdagen inleddes med månadsmöte på Furuhällsskolan. Då samlas alla elever och pedagoger på skolan i idrottssalen och vanligtvis sjunger vi för födelsedagsbarn, en klass visar upp någonting och vi har information från elevråd, mm. Den här gången var ett extrainsatt möte som ägnades åt just Nordplus då våra gäster presenterades och vi visade upp våra filmer om de egna skolorna som eleverna har producerat, vilket var mycket populärt. Vi fortsatte sedan med att träffa skolans elevråd där vi presenterade våra tankar och fick fler idéer och uppslag från eleverna om vad de kan tänka sig att arbeta med. Vår lista fylldes på och ser nu ut så här:

• Sitt lands historia, natur, transportsystem, kultur, språk, klimat, etc.
• Kändisar (både aktuella och viktiga personer genom tiderna)
• Varumärken
• Nationens hjältar, vardagshjältar (tex polisen, brandkåren och deras förutsättningar).
• Nationaldag, självständighetsbal i Mariehamn 5/12, etc.
• Nobel.
• Fritidsaktiviteter.
• Youtubers.
• Boktips – läsning, läshuden på Åland, etc.
• Vlogg – dokumentera arbete från start till slutresultat, tex slöjdprojekt.
• Traditioner/högtider i varje land.
• Mat – skolmat – önskevecka, väga matrester.
• Lära sig fraser/meningar på norska/svenska/åländska dialektordord: skapa en egen ordbok/var kommer språket från/gemensamma nämnare/hur har språket förändrats genom tiderna? -> ökad tolerans!
• Filmer från undervisningen, tex vad vi gör, redovisningar, etc.
• Venndiagram: vad har länderna gemensamt/vad är unikt?
• Visa presentationer/digitala presentationer.
• Skaffa brevvänner/chatkompisar?
• Presentera sin stad! Identitetsskapande! 4 årstider i sin stad. Vilka affärer har ni? etc.
• Hur fungerar skolan i ditt land?
• Olika nationaliteter på skolan. Har vi samma? • Hur lär ni er? Har ni läxor? Läxstrategier, etc. • Temaveckor på skolan, tex miljöveckor (Furuhäll: skräpplockardag, hälsoloppet, piggelinvarv, etc).
• Orättvisa? Har man det bättre på andra håll?
• Elevrådet på din skola. • Din skola, din skolgård, rastlekar, rastaktiviteter. Vad gör ni för kul? Vad är speciellt på din skola? Vad är ni stolta över?
• Hur kontaktar vi varandra? Brev, mail, sociala medier, QR-koder, i-pads, appar, video, bloggar.
• Vad vill vi veta om de andra länderna/skolorna?
• Vilka hejar ålänningarna på i sport? Finland/Sverige.
• Skräp i havet? Hur på verkar det kusterna där ni bor?
• Oljan i Norge?
• Hur låter alfabetet? Ser bokstäverna likadana ut? Har vi lika många bokstäver? Vad heter siffrorna? • Flaggan? Hur ser den ut, varför?

Före lunch hann vi med två klassrumsbesök och såg digital undervisning (Kahoot) hos 4C och Grej of the day hos 5A. Efter lunch gjorde vi studiebesök på kommunens kreativa återanvändningscenter ÅterC och resurscentret Tellus där vi även avslutade dagen med en föreläsning av Elisabeth Persson från Högskolan i Borås om inkluderande undervisning och lärmiljöer. Vid föreläsningen deltog samtliga lärare på Furuhällsskolan och några gästande pedagoger. Vi har bestämt att vid varje träff ska värdskolan ordna en relevant föreläsning på högskolenivå för projektdeltagarna och gärna bjuda in fler pedagoger, detta bekostas av projektpengarna.

Studiebesök på Tellus.

Sista dagen inledde vi med klassrumsbesök hos 5C som visade hur de arbetar med läsgrupper. Därefter fick vi mer exempel på digital undervisning hos 4A (Classroom Screen, Today´s Meet). Sedan samlades hela skolan på skolgården för att ha en Grön flagg-ceremoni då det firades att Furuhällsskolan återigen klarat målen för miljöcertifieringen Grön flagg.

Grön flaggceremonin på skolgården.

Efter det kom verksamhetschef Ann Nilsson Mäki på besök och berättade om skol-organisationen i Härryda kommun och fick information om vårt projekt. Före lunch besökte vi 5A som visade hur de digitalt utvärderar veckan. Vi avslutade vårt första möte med att dela ut deltagarintyg och att utvärdera dagarna. Ytternäs och Buöy fick också reflektera över vad de hade sett dessa dagar och vad de ville prova på eller blev inspirerade av. De nämnde följande:

• Läsgrupperna, där litteraturläsningen var satt i system. Eleverna inte bara läser enskilt utan dels läser samma bok tillsammans, dels arbetar med uppgifter för att kunna diskutera och fördjupa sin läsupplevelse. Eleverna har även fått välja läsnivå själva och kan påverka vad de läser och byta nivå efter behov. Grupperna bestämmer varje vecka hur mycket de ska ha i läsläxa och vilka uppgifter de ska göra och är väldigt bestämda mot varandra att läxan ska göras.

• Att vi hade fokus på förmågorna som genomsyrar läroplanen, dessa sitter tex uppe på väggarna i många klassrum.

• Timglasen på borden i bamba, bidrar till fem tysta minuter utan frågor om hur lång tid det var kvar.

• ClassroomScreen, Today´s Meet.

• ÅterC; båda skolorna skulle gärna se liknande i deras hemstäder.

Vi avslutade med att konstatera att det är viktigt att få med hela skolan på projektet, det kan man göra genom att själv starta och att vara modell för kollegorna. Sprida och inspirera! Det var tre välfyllda och intressanta dagar. Deltagande pedagogers klasser i samtliga länder har vikarier för att träffarna ska kunna bli av. Nu ser vi fram emot att eleverna får börja kommunicera med varandra. För Furuhällsskolans del handlar det om att årskurs 4 och 5 skickar ett bidrag från vår Nobelfest som ägde rum fredagen den 8/12.

Publicerat i Förstelärare delar, Internationella projekt | Lämna en kommentar

Nobelfest på Tellus

I torsdags, 14 december, samlades inbjudna gäster på Tellus för att fira vetenskapen och för att uppmärksamma både årets nobelpristagare och andra viktiga nobelpristagare genom tiderna. Samtidigt passade vi på att tacka de företag som skänker restmaterial till ÅterC och som förvandlas till fantastiskt skapandematerial på både ÅterC, Tellus och ute på skolor och förskolor. Som inledning bjöds vi också på en härlig scen ur Kulturskolans uppsättning av En julsaga.

Som sig bör på Nobelfest serverades gästerna en fantastisk, helt vegetarisk, trerätters middag.

Klass 5A på Furuhällsskolan, tillsammans med sin lärare Christel Erlandsson, hade under flera veckor arbetat med Nobeltema och presenterade både en utställning samt bjöd på muntliga presentationer under kvällen. Gästerna fick bland annat lära sig mer om Marie Curie och hennes familj och om Alfred Nobel själv. Som tur var lyssnade vi väldigt noga på presentationerna, eftersom eleverna också hade förberett en Kahoot, i vilken vi fick spela mot varandra bordsvis. Kul!

Även några av kvällens gäster bidrog till programmet genom att presentera årets nobelpristagare.

Olof Olsson, sektorschef  för UTK (Utbildning och Kultur) presenterade årets litteraturpristagare; Kazuo Ishiguro, författare till bland annat Återstoden av dagen och Never let me go.

Ann Nilsson Mäki, verksamhetschef för grundskolan, presenterade årets fysikpristagare samt förklarade de upptäckter de gjort med hjälp av det fantastiska Ligo-observatoriet – att gravitationsvågor faktiskt existerar, vilket Albert Einstein påstod redan för 100 år sedan.

Klassen som deltog i Nobelfirandet inledde sitt tema med ett besök på Tellus där de fick utforska olika material. De fick också ta del av en demonstration av Quantum Levitation, vilket de beskrev som riktigt, riktigt coolt! Quantum Levitation handlar om att material kan förvandlas till supraledare genom att kylas ner till mycket låga temperaturer. Supra- ledare kan leda ström helt utan motstånd och på så sätt sväva i ett magnetfält. Hittills har elva nobelpristagare vunnit nobelpris kopplade till olika upptäckter om supraledare.

Karin Lagerström, en av verksamhetsutvecklarna på Tellus plockar upp det nedkylda materialet ur det kalla kvävet.

Telluspedagogerna var också hos klassen på Furuhällsskolan och fortsatte arbetet kring materials olika egenskaper. Denna gång fick eleverna testa att forma figurer i Capaplast – plast baserat på biomaterial och som genom uppvärmning i 60-gradigt vatten kan formas som modell-lera och sedan stelnar helt när den kallnar.

  

TACK alla elever i 5A, Christel, Kulturskolans musik- och teaterelever för en fantastisk scen ur En julsaga och alla gäster som bidrog till att göra vår första Nobel-middag till en succé!

Publicerat i Naturvetenskap, Nyheter, Tellus | 2 kommentarer