Nytt läsår – nya möjligheter. Och en hel del förändringar!

För många av oss körde det nya läsåret igång med en rivstart.  Och nu har det redan gått flera veckor. En del av oss står med helt nya barn- och elevgrupper, kanske en ny arbets-plats. För några till och med en helt ny kommun. I så fall – Välkommen till Härryda kommun! För andra är det samma arbetsplats, kanske samma barn-/elevgrupp som före semestern eller sommarlovet och egentligen inte så mycket nytt. Ändå markerar en läsårsstart alltid en möjlighet till något nytt. En möjlighet att ”ta nya tag”, att förändra, förbättra och  utveckla.

Härryda delar och lär gör också ett omtag så här i läsårsstart. Under det kommande året kommer vi här att få ta del av flera av de utvecklingsarbeten som sker i verksamheten – små som stora. Bland annat kommer vi få följa det utvecklingsarbete som sker inom elevhälsan på Hällingsjöskolan och vad som händer i den stora satsningen på språk-utveckling inom Läslyftet i förskolan. Vi får också ta del av olika projekt som pågår runt om i kommunen för att göra det så bra som möjligt för våra barn och elever.

För att ytterligare kunna bidra till dela och lära-kulturen i Härryda kommun vill vi jättegärna få ta del av vad som händer ute på enheterna. Hör gärna av dig och tipsa om din egen eller en kollegas undervisning, ett utvecklingsarbete som pågår, ett projekt ni deltar i eller håller på att ansöka om, eller en speciell aktivitet eller händelse. Sedan väljer ni om ni vill få besök i verksamheten eller om ni själva vill bidra med text och bild. Kontaktupp-gifter finns längst ner i detta inlägg.

Ändringar i styrdokument och skollag Bildresultat för lgr 11
Inför den här läsårsstarten har det också gjorts en hel del formella ändringar i våra styrdokument och i skollagen. En del har det pratats mycket om, andra betydligt mindre. För grundskolan trädde flera för-ändringar i kraft 1 juli 2018. Bland annat är förskole-klassen numera obligatorisk för alla sexåringar. Även den obligatoriska praon i årskurs 8 och 9 är tillbaka. Ingen har väl heller kunnat undgå de stora förändringarna gällande digitalisering i läroplanen? Men hur många känner till de nya skrivningarna om jämställdhet i kapitel 1 och 2,  timplansförändringen i ämnet teknik eller lagskärpningen gällande frånvaro? Du kan läsa mer om de olika förändringarna för grundskolan längre ner i detta tillägg.

När det gäller förskolan så träder den stora förändringen i kraft om ett år. Regeringen har fattat beslut om reviderad läroplan för förskolan; Lpfö 18, vilken börjar gälla 1 juli 2019.  Den nya läroplanen kommer att innehålla en hel del förändringar. Den största är att  begreppen utbildning och undervisning införs och förtydligas. Begreppen används för förskolan i skollagen sedan 2010,  men har tidigare inte varit inskrivna i läroplanen. Andra förändringar är, precis som för skolan, skrivningar om digital kompetens, men också om jämställdhet och barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Hela läroplanen har också skrivits om för att rimma bättre med skolans läroplaner och för att den ska bli lättare att läsa. Du kan redan nu ta del av förskolans reviderade läroplan här.

Den 19 september håller Skolverket två webbinarier där de berättar om förändringarna i läroplanen. Ett som i första hand riktar sig till huvudmän och förskolechefer, och ett som i första hand riktar sig till förskollärare, barnskötare och övrig personal. Du hittar länk till webbinarierna här.

Mer om förändringarna i grundskolan

Förskoleklassen
Förskoleklassen är obligatorisk från och med hösten 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. I samband med detta införs också kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande och språklig medveten- het för förskoleklass, vilka blir obligatoriska från och med hösten 2019. För pedagoger som undervisar  i förskoleklass i Härryda kommun kommer vårens pedagogiska för-/efter-middagar ha fokus på att dela och lära kring dessa material. Har du frågor kring de nya reglerna för förskoleklass hittar du mer information här.

Jämställdhet
Ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål är jämställd utbildning. Lika möjligheter och villkor för alla elever, oberoende av könstillhörighet, är viktigt för en jämlik skola. Därför har regeringen beslutat om ett förtydligande av skolans jämställdhetsuppdrag i läroplanerna. Från och med 1 juli 2018 finns förändringar i kapitel 1 och 2 i grundskolans läroplan. Bland annat följande stycke: 

Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av köns-tillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

Här kan du ta del av alla förändringar rörande jämställdhet. 

Frånvaro
Skrivningarna i Skollagen har skärpts när det gäller skolfrånvaro. Rektorn ansvarar, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, för att den skyndsamt utreds ”om det inte är obehövligt”.  När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn också se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Förra året fick alla vi som är anställda i grundskolan i Härryda kommun lyssna på Malin Gren Landells föreläsning kring frånvaroproblematik samt hur denna kan förebyggas. I utrednings-betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, skriver hon bland annat om vikten av att rutiner för frånvarorapportering finns och följs. Lagskärpningen är en effekt av utredningen.

Stadieindelad timplan och centralt innehåll i teknik åk 1-3
Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisnings-timmar. I timplanen finns beskrivet hur de ska fördelas mellan ämnena. Från och med hösten 2018 finns två timplaner: en stadieindelad* som gäller för elever som börjar årskurs 1-6 höstterminen 2018, och en timplan utan stadieindelning som gäller för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018. Den nya stadieindelade timplanen innebär bland annat att ämnet nu också har centralt innehåll för åk 1-3. Tellus Resurscenter erbjuder under läsåret handledning i teknik för pedagoger i åk 1-3 som vill/behöver utveckla sin undervisning i teknik för dessa årskurser. Ta del av information här.

* Sedan 1 juli 2018 indelas grundskolan återigen i tre stadier enligt Skollagen. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs 4-6 och högstadiet av årskurs 7-9. Stadie-indelningen innebär också att undervisningen i moderna språk ska påbörjas senast i åk 6, vilket redan sker i Härryda kommun.

Digitalisering
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Dessa gäller sedan 1 juli 2018.

”De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.” (Skolverket)

Bildresultat för digitaliseringsförändringar

Kursplanerna i många ämnen har också ändrats. Störst förändringar är det i matematik, teknik, svenska och samhällskunskap men de flesta ämnen har förändringar. Under våren 2017 hölls en konferens kring digitaliseringsförändringarna för nyckelpersoner från Härryda kommuns grund- och förskolor, vilken Härryda delar och lär tidigare skrivit om här.  En produkt från denna konferens är en site; Digital resurs för Härryda kommun med syfte att på ett överskådligt sätt få grepp om vad det står i den reviderade läroplanen och vad förändringarna innebär för pedagoger som arbetar i förskola, skola och fritidshem. Alla är välkomna att bidra till sidan. Fyll i formuläret du hittar här

Hösten 2018 är det också premiär för digitala nationella prov. Först ut är uppsatsdelarna i svenska och engelska i årskurs 9. I Härryda kommun sker detta med hjälp av verktyget DigiExam, inköpt sedan i våras för åk 3-9. (Mer information om DigiExam kommer på Unikum inom kort.) För övriga prov pågår försöksverksamhet 2018-2021 och sedan ska alla nationella prov vara digitaliserade i hela Sverige. 

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare och effektiviteten ökar, skriver Skolverket. Effektiviseringen sker främst genom minskad administration med digitala prov för lärare och annan personal, men även genom att minska risken för att provuppgifter sprids innan provtillfället.

Illustration som beskriver processen för digitaliseringen av proven. Från 29 juni ska skolor genomföra uppsatsdelarna i proven på dator. Hösten 2018 inleds en försöksverksamhet med digitala prov där 100 skolor medverkar. 2022 ska digitala nationella prov vara på plats i hela landet.

Prao i årskurs 8 0ch 9
Den 1 juli infördes också en ändring i skollagen som innebär att alla elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan ska ha praktisk arbetslivsorientering (prao) i minst tio dagar. En statlig utredning (SOU 2015:97) föreslog en lagändring efter att ha sett att alla elever inte ges samma förutsättningar att utveckla kunskaper om arbetslivet i grundskolan. Utredningen slog fast att kvaliteten i grundskolans studie- och yrkesvägledning varierar kraftigt och att elevernas kunskap om yrken och arbetslivet behöver förbättras. Genom obligatorisk prao förväntas eleverna bättre sätta sig in i olika typer av yrken och arbeten och på så sätt lättare kunna välja rätt utbildning på gymnasiet.

Har du tips för Härryda delar och lär? Hör av dig till: susanne.karlssonbandelin@harryda.se  

Det här inlägget postades i Demokrati, Digitalisering, Jämställdhet, Nyheter, Skollagen, Styrdokument, Tellus och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s