Känner du till Kraftkällans verksamhet för barn och unga?

Många elever har allvarliga svårigheter hemma. Fungerande skolgång och positiva relationer med sina pedagoger är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som anhöriga. 3 procent av eleverna i årskurs 9 är hemma från skolan minst en dag/vecka för att vårda en anhörig. Ytterligare 5 procent är hemma någon gång per månad. Barn och ungdomar som har en förälder med psykisk ohälsa eller miss-bruksproblem har en markant ökad risk för egen allvarlig psykisk och fysisk ohälsa. Närmare hälften av dessa barn lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. De som går ut gymnasiet avslutar med lägre betyg än övriga och flera hamnar också utanför arbetsmarknaden. (Källa: Socialstyrelsen och Skolverket)

Som vuxna berättar dessa barn att den som var viktigast under uppväxten var den lärare, skol-sköterska, tränare eller granne som SÅG dem, stöttade och såg till att de fick hjälp. Andra vittnar om att ingen såg och att det inte fanns något ljus i mörkret.

Kraftkällan har stödgrupper för barn och unga (och deras föräldrar) som har det svårt. Det kan handla om att de har upplevt psykisk ohälsa eller missbruk i sina familjer, eller att föräldrarna är skilda och barnen kommer i kläm. Vi finns för att stötta barnen (och föräldrarna) i dessa situationer. Att träffa andra som har det på liknande sätt bidrar till att minska känslor av skuld och skam. För att de ska komma till oss behöver de DIN hjälp.

Kraftkällan har fått mig att må bättre. Jag har bättre självförtroende och jag känner mig mindre ensam. Nu vet jag att det finns fler som har det som jag. (ett barn efter grupp)

En jättefin och pedagogisk verksamhet som har hjälpt min tjej förstå vad som hänt och händer när mamma och pappa inte är överens. Under hösten har hon mått betydligt bättre än hon gjorde innan hon kom med i Kraftkällan. (förälder till ett barn som deltagit i grupp)

Hör av dig till oss om du vill bolla tankar, önskar tips eller undrar över något: www.harryda.se/kraftkallan

Som professionell är du välkommen till Kraftkällan på ett av våra Levande studiebesök. Kraftkällan kommer också gärna ut till APT på skolor, för att berätta mer om de barn vi möter och hur vi jobbar.

Hälsningar Åsa, Lisa och Karin
kraftkallan@harryda.se

Publicerat i Känner du till? | Lämna en kommentar

Årets lärstämma – en succé!

I tisdags var det dags för nionde upplagan av Lärstämman. 20 olika programpunkter arrangerades på förmiddagen för personal inom framförallt förskola, grundskola och Fritid Ungdom under temat Mångfald och inkludering – att välkomna olikheter som en tillgång. Årets utvärdering ger ett snittbetyg på 3,6 av 4 på frågan Vad tyckte du om inne-hållet i föreläsningen/workshopen? Och det är ju faktiskt ett fantastiskt betyg! 94% av de som besvarat utvärderingen tyckte också att den föreläsning de deltog i passade väl eller mycket väl in i enhetens övriga kvalitetsarbete. Därav rubriken – en succé!

Några exempel från årets stämma:

Pressbild. Fotograf: Claes Westlin

En av årets föreläsare var Sara Lund/Claes Schmidt. Under rubriken Från man till människa bjöds åhörarna på en underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Några röster från deltagarna:

Claes/Sara var väldigt rolig. Jag skrattade så jag grät. Fokus på att välkomna olikheter och att ingen är ”normal”. Givande föreläsning.

En föreläsning som ska vara obligatoriskt för alla att delta i. Man fick med sig så mycket kärlek och omtanke efter föreläsningen så man gick lycklig därifrån💗 Den bästa föreläsningen jag någonsin varit på. Kärlek till MÄNNISKAN💗

På Önnerödsskolan föreläste skolpsykologerna Ingalill Williams och Lova Hillarp Katz under rubriken Hjälp jag vågar inte! Stötta barn med oro och rädsla i skolan. Föreläsningen behandlade hur rädsla hos barn är vanligt och för en del också blir ett hinder i utvecklingen, både känslomässigt, kunskapsmässigt och socialt, och riskerar att leda till lidande senare i livet. Eleven vågar kanske inte räcka upp handen och tala i klass-rummet, låser sig vid prov eller skriftliga uppgifter eller vågar inte ta kontakt med jämn-åriga. Oro tar också kognitiva resurser i anspråk och kan försämra skolresultat. Hur pedagoger kan hjälpa dessa barn att våga synas, höras, tala och ta plats, hur vi kan hjälpa dem att våga prova och våga misslyckas samt hur vi kan arbeta förebyggande med oro och rädsla var innehåll som föreläsarna tog upp.

Lite längre in i Önnerödsskolan hittade Härryda delar och lär programpunkten Inkluderande klassrum. Claudia Larsson, specialpedagog och Ebba Almsenius, logoped i Skolteamet i Utvecklings- och stödenheten bjöd på en praktisk föreläsning om hur vi kan anpassa klassrummet och göra det tillgängligt för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

          

På Tellus och ÅterC arbetade sammanlagt ca 60 personer praktiskt med programmering på olika sätt och med film med hjälp av olika tekniker. I torsdags fattade regeringen beslut om den förändring i läroplanerna som det pratats om ett bra tag. Uppdraget att stärka elevernas digitala kompetens förstärks och förtydligas. Förändringar även i förskolans läroplan förväntas följa. Det finns ett stort sug efter kompetensutveckling inom detta område och tyvärr fick inte alla som önskat dessa programpunkter plats. Verksamhets-utvecklarna hälsar att fler tillfällen kommer!

             

Exempel på filmer med green screen och efter bakgrund är tillagd:

                         

Självklart tar arrangörerna av Lärstämman till sig även de kritiska röster som kom fram i utvärderingen, exempelvis saknades mikrofoner där det hade behövts – inte okej! Och arrangören lovar att detta ska åtgärdas till nästa år. Några var också missnöjda med att de inte fått sitt förstahandsval. Detta är ju svårare att tillgodose, när en programpunkt har betydligt fler förstahandsväljare än det finns plats för, men i några fall kan innehållet i de mest populära programpunkterna erbjudas på annat sätt senare under året.

Publicerat i inkludering, Läsrstämma, Mångfald, Skolutveckling | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Anna Lindberg

Jag heter Anna Lindberg och arbetar på Säteriskolan i en årskurs 5 där en del av mina elever är tvåspråkiga med svenska som andraspråk. Under de år jag arbetat på skolan har jag målinriktat försökt stärka språket i alla ämnen både hos SvA-eleverna och andra elever. Det är ju genom språket som vi visar vad vi har förstått och vad vi kanske behöver stöd i för att komma vidare.

Sedan 2013 har jag i samarbete med Mölnlyckes barn- och ungdomsbibliotekarier arbetat med boksamtal där eleverna i grupper läst skönlitterära böcker anpassade för deras läsförmåga eller precis över. Vi samtalar varje vecka kring det vi har läst, vilket har givit eleverna en större förmåga att ”läsa mellan raderna” och tolka det de läst. Detta var även vad min föreläsning handlade om vid förra årets lärstämma.

Det jag tycker är viktigast att utveckla när det gäller grundskolans övergripande pedagogiska arbete på sikt är den språkliga måluppfyllelsen i de lägre åldrarna (åk 1-2). Vi behöver på bred front inrikta oss på att få ALLA våra elever läs- och skrivkompetenta i årskurs 1. Då gäller det att alla pedagoger arbetar aktivt med språket i alla ämnen och att vi utarbetar en plan för de elever som inte når målen.

I Lgr 11 står att “Lärare i skolans alla ämnen har i uppdrag att i undervisningen ta ansvar för att stötta elevernas utveckling av det specifika språk i ämnet som läraren undervisar i”. Eftersom jag i grunden är ma/no-lärare blev jag speciellt intresserad av att se om den matematiska förmågan ökar om man aktivt arbetar med språket i matematikunder-visningen men även i andra ämnen. För att stödja den språkliga utvecklingen använder jag mig av bildstöd i undervisningen där både iPad, datorn samt projektorn spelar en stor roll. Genom att visa bilder på det vi i klassen samtalar om eller läser kan eleverna använda fler sinnen som kan hjälpa dem att förstå bättre. När vi använder de digitala verktyg som finns ger vi eleverna  en bättre förutsättning att ta till sig undervisningen och få en högre måluppfyllelse.

Jag hämtar inspiration bl a genom att läsa nyheter från Skolverkets hemsida. Jag är medlem i olika facebooksgrupper som i sin tur tipsar om nya läsutvecklingsrapporter och undersökningar. Genom att lyssna och diskutera med mina kollegor utvecklar jag mitt lärande om mig själv men även om elevgruppen. För att ytterligare inspireras brukar jag ta emot VFU-studenter som med sina tankar och idéer om min undervisning ger mig nya sätt att se på mina elevers lärande i olika situationer.

Jag kommer att blogga här på Härryda delar och lär om hur jag i klassrummet arbetar språkutvecklande i alla ämnen med mina elever; ge tips och idéer om vad som funkar och INTE funkade.

Hör av er om ni vill:
anna.lindberg@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Juryn för Guldtrappan på besök!

Förskolor och skolor i Härryda kommun är nominerade till Guldtrappan 2017 – en utmärkelse till huvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt med digital skolutveckling. (Tjohoo! Grattis till oss alla! )

I förra veckan var juryn för utmärkelsen på besök. Juryn består bland annat av representanter för Skolverket, SKL (Sveriges kommuner och landsting), och DIU (Datorn i utbildningen). De bjöds på en mycket inne-hållsrik dag på Tellus Resurscenter där chefer, pedagoger och politiker från Härryda kommun tillsammans försökte delge en bild av hur vi tillsammans arbetar med digital skolutveckling. Dagen var planerad utifrån de sju kriterier Guldtrappans jury använder sig av  i sin bedömning av huvudmannens digitala utveckling.

I bloggen Framtidens lärande väljer juryn bland annat att lyfta fram förskolans digitala utveckling och återger Cecilia Bajics presentation om hur det utforskande arbetet med barnen utvecklats de senare åren och hur de digitala verktygen tar plats i detta arbete:

ska%cc%88rmavbild-2017-03-06-kl-00-15-06

Bild: DiU, Datorn i Utbildningen.

 

 

”Vi ser digitaliseringen som ett språk som
barnen kan utforska och vi arbetar med
estetiska lärprocesser till exempel ljud, ljus,
bild och film.”

 

 

 

 

Även Erika Larsson och Anna Wesslau är förskollärare i Härryda kommun. De berättade bland annat om hur de använder våra gemensamma digitala plattformar för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet.

 fullsizerender

Grundskolan hade såklart också representanter på plats för att ge exempel på den digitala skolutvecklingen. Bland annat visade Ulrika Reuterberg från Vällsjöskolan hur hon inkluderar alla elever med hjälp av digitala verktyg och Anders Uvebrant, Önneröds-skolan delade med sig av hur han och hans kollegor lättare kan arbeta formativt tack vare tekniken.

Vårt kommunalråd Per Vorberg talade om hur politikerna stöttar digitaliseringen.
– Det har funnits och finns en stor sam-stämmighet mellan alla politiska partier i Härryda, om att digitaliseringen ska ske, säger Per Vorberg, Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar. Vi lyssnar på tjänste-männen och ställer också frågor om hur tekniken är tänkt att användas.

Katrin Forsgren arbetar 50% i årskurs 3 och på fritids på Vällsjöskolan och 50% som verksamhetsutvecklare på Tellus. Hon berättade om hur de byggt upp ett makerspace på skolan och redan tidigt arbetar med programmering med de yngre barnen i skolan. Det är bland annat hennes erfarenheter av detta hon också tar med sig i arbetet på Tellus.

     

Två fantastiska elever från Ekdalaskolan berättade om sitt arbete i Minecraftprojektet som precis avslutats.  Mycket inspirerande! Även sektorschef Olof Olsson tillsammans med chefen för IT, Alec Mägi Särnholm, Verksamhetscheferna för förskola, grundskola och U.F.F., rektorerna Mikael Svensson och Gunnel Persson Sarris, förskolechef Ulrika Sjöberg och specialpedagogen Ann Pettersson från förskoleteamet gav sina perspektiv på den digitala resa Härryda kommuns förskolor och skolor gjort de senaste åren. Vi hade även stor hjälp av elever från Vällsjöskolan som fanns på plats på eftermiddagen och höll i miniworkshops om programmering.

Stort tack till alla som var med denna dag och till alla fantastiska där ute i verksamheterna som bidragit till att denna utmärkelse kan hamna i Härryda kommun!

Publicerat i IKT, inkludering, Nyheter, Skolutveckling | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Shaza Elba

Jag är 4-9-lärare i Matematik, teknik och NOshaza på Djupedalskolan i Mölnlycke, där jag varit i 16 år. De senaste åren har jag jobbat mycket med skol-utveckling: Jag har varit matematikutvecklare i Härryda kommun i 5 år, varit matematikhandledare för skolverkets matematiksatsning i två år, förste-lärare i tre år samt arbetat i två år som handledare för didaktiska konferenser på Djupedalskolan. Jag är en glad och positiv person som brinner för mitt arbete och elevers utveckling. Drivkraften i mitt arbete är att se eleverna utvecklas mot sina mål på ett lustfyllt sätt. 

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare:
Jag brinner för kollegialt samarbete och hög undervisningskvalitet och i min vardag satsar jag mycket på hög undervisningskvalitet för att väcka intresse, motivera och vägleda eleverna mot sina mål. Jag pratar gärna om min undervisning med mina kollegor, känner mig trygg att lära och lära om samt vara öppen för att ge och ta emot.

Just nu arbetar jag mycket med  att bygga ett tryggt och öppet arbetsklimat i klasserna, där eleverna vågar uttrycka sina åsikter. Jag försöker skapa förutsättningar för varje elevs lärande. Jag jobbar med öppna, elevnära arbetsuppgifter som väcker intresse och nyfikenhet. Jag jobbar medvetet med varierad undervisning i form av laborativt arbete för förståelse, öppna klassdiskussioner som bygger mycket på samtal och dialog, grupp-uppgifter och individuella uppgifter som utgår från var eleverna befinner sig samt det de behöver utveckla.

Jag hämtar, precis som många kollegor, inspiration från möten med mina elever i vardagen, från samtalen med mina kollegor, forskningsrapporter och beprövade erfarenheter.

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Klass 7b på Djupedalskolan hjälper till att lösa transportproblemen!

Detta mångsidiga transportmedel lämpar sig för långa och korta sträckor, för dem med och utan körkort. Väl genomtänkt och anpassat för framtidens mångsidiga samhälle där trygghet och säkerhet står i fokus.

Så lyder juryns motivering för vinnarbidraget Never Fall Bubble i Tekniksamfundets Tekniktävling 2017.

nfb

Never Fall Bubble

MEN Klass 7b på Djupedalskolan lyckades med att vinna inte ett, utan TVÅ priser i tävlingen och i måndags var det prisutdelning. Rubriken för årets tävling var 2050 – Lös transportproblemen och syftet var att eleverna ska få en fördjupad förståelse för hur teknikprocessen fungerar.

På samfundets sida kan man läsa:

Elevernas arbete ska ha karaktären av analys och synliggörande av förutsättningar och skeenden kring hur man konstruerar ett transportmedel.

Klassen fick skicka in fyra bidrag och två av dessa vann alltså pris; förstapris och en hedersutmärkelse. Stort Grattis!

img_3199

Diplom och ett presentkort på 1000 kr. på Clas Ohlson för fordonet som vann hedersutmärkelsen.

img_3205

Klassen och läraren Shaza Elba vill alla tillsammans ta emot förstapriset…

img_3214

…diplom, pokal och hela 5000 kr. till klasskassan.

Publicerat i Hållbar utveckling, Teknik | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Mari Mikkonen

Jag heter Mari Mikkonen och har lång och bredmari erfarenhet av att arbeta med människor
och då främst barn och ungdomar. Som lärare har jag behörighet i matematik, NO, teknik, idrott och bild. Jag har arbetat på Djupedalskolan i cirka två och ett halvt år och undervisar för tillfället i ma, NO och teknik. Jag är mentor för en särskild under-visningsgrupp som jag startade upp från grunden höstterminen 2014, men jag arbetar även med matematikstöd i årskurs 4-7. Utöver arbetet studerar jag sista terminen på speciallärar-programmet, med inriktning mot matematik-utveckling, och har nyligen påbörjat att skriva min magisteruppsats. Tidigare arbetade jag 12 år som klasslärare i årskurs 4-6 i Göteborg.

Min drivkraft är eleverna och att tillsammans med dem skapa förutsättningar att förverkliga sina mål. Jag lägger stor vikt på att värdegrunden ska genomsyra allt arbete och att skolan ska vara en skola för alla. Grunden är trygghet, goda och förtroendefulla relationer och att få lyckas. Jag tror på tydlighet, kreativitet, variation, meningsskapande arbete och att våga prova olika vägar, och självklart samarbete och kollegialt lärande.  

Utvecklingsområden som jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är:

  • En skola för alla och allas rätt till utbildning.  
  • Att alla elever blir sedda och bemötta.
  • Att alla elever får en undervisning utifrån sina förutsättningar och behov.
  • Att skapa social rättvisa, jämlikhet och lika värde för alla elever i skolan.
  • Skolutveckling och kollegialt lärande.

Just nu arbetar jag mycket med att skapa förutsättningar för elever att lyckas med skolan och då framför allt inom matematiken, samt främjande och förebyggande arbete för elever i behov av stöd. Jag hämtar inspiration bland annat från eleverna, beprövad erfarenhet, kollegialt lärande, litteratur och forskning om matematikutveckling och specialpedagogik, variationsteorin och CRA-modellen (concrete-to-representational-to-abstract).

Om ni vill höra av er, mejla gärna:
mari.mikkonen@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Linus Rydberg

Jag heter Linus Rydberg och arbetar på Önnerödsskolan. rydberg-linusMin bakgrund är att jag jobbat som lärare i tio år nu, men även före det jobbade jag ideellt med lärande i bland annat scouterna. Min drivkraft ligger i att få möta eleverna i deras lärande. Det är i klassrummet jag trivs bäst. Då den tid som lagts på planeringsarbete ger frukt.

Just nu arbetar jag mycket med att få eleverna i årskurs 6 att förstå kunskapskraven i SO. Jag hämtar inspiration från scoutrörelsen och John Deweys Learning by doing. Här på Härryda delar och lär kommer jag att blogga om hur jag arbetar med förintelsen utifrån frågeställningen “Kunde det varit jag som var lägervakt”? Jag vill visa vikten av att jobba mer praktiskt i SO-ämnena genom t.ex. rollspel, psykologiska experiment och på andra sätt levandegöra kunskapandet. Jag vill visa konkreta tips och idéer på hur jag lägger upp undervisningen och vad jag hoppas få ut av den. Länktips, lästips och uppgiftstips ska ge läsaren verktygen att gå vidare och skapa än bättre lektioner.

Jag har alltid varit avundsjuk på mina NO-kollegor. Deras möjligheter att konkretisera svåra teoretiska moment med enkla och ibland explosiva experiment. Vem hade t.ex. inte svårt med att förstå att alla föremål faller lika snabbt i vakuum. Mina klasskamrater och jag var redo att gå till rektorn och be om att få en ny fysiklärare eftersom denna man uppenbart inte var medveten om de mest basala kunskaperna om gravitation. Ett äpple faller naturligtvis snabbare än en fjäder. Det hade jag ju sett med egna ögon. Men när han visade oss vad vakuum är och hur luftmotstånd påverkade rörelsehastighet var vi redo att ge honom Nobelpriset istället.

Det är de här experimenten och alla andra liknande som ger NO sin speciella dragningskraft hos många elever. Hur kan vi inom SO:n anamma denna upplevelse-baserande undervisningsform. Jag har testat och jobbat med detta i flera år nu och tror mig hittat ett koncept jag själv är nöjd med.

Hör gärna av er om ni vill ha kontakt:
linus.rydberg@utb.harryda.se 

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Pia Magné

Jag heter Pia Magné och arbetar sedan 1997  på Djupedalskolan. piam Just nu undervisar jag i årskurs 7-9 i svenska och SO. Under åren på skolan har jag engagerat mig i olika projekt och utvecklings-arbeten. Vid implementeringen av Lgr 11 var jag en av nyckelpersonerna och drev detta arbete tillsammans med övriga nyckelpersoner i Härryda kommun. Under två år arbetade jag som pedagogisk samordnare till-sammans med rektor. Jag är även utbildad handledare inom läslyftet. Genom åren har jag varit arbetslags-ledare och deltagit i samt drivit utveckling på skolan. Jag tycker att organisation och ledarskap är  intressant och spännande och det ger mig möjlighet att se hel-heter i min lärarroll.

Den huvudsakliga drivkraften i mitt arbete är framförallt att få vara en del i elevernas lärande och utveckling, att få vara en del i deras skolvardag och att ge dem utmaningar och motivation som leder dem framåt. Ett tillåtande klassrumsklimat, där eleverna känner trygghet genom struktur och tydliga mål, ser jag som en förutsättning för lärande och utveckling.

Men även att vara del av det kollegiala lärandet och få möjlighet att tillsammans skapa arbetsformer och arbetssätt som ger resultat i vardagen är en viktigt del i mitt arbete.

Jag brinner för att skapa en miljö och ett arbetssätt där det ges förutsättningar till samtal och kollegialt lärande kring pedagogiska och didaktiska frågor som driver undervisning och lärande framåt. Genom att arbeta för att få forskning och undervisning att hänga samman och skapa ett gemensamt förhållningssätt i vårt arbete och tillsammans omsätta detta till en bra skolvardag för alla våra elever.

Just nu arbetar jag mycket med elevinflytande och synliggörandet av elevernas lärande med hjälp av bland annat Unikum och GAFE som redskap i min undervisning, men också genom att stampa av i våra styrdokument och aktuell forskning, vilket sedan mynnar ut i bra och givande lektioner. Jag leder även Läslyftet på skolan där vi tillsammans i kollegiet utvecklar vår undervisning gällande ett språkutvecklande arbetssätt.

Jag hämtar inspiration från kollegor över ämnesgränser och inom mina egna ämnen och från eleverna. Jag samverkar i pedagogiska forum och läser mycket pedagogisk och didaktisk litteratur, just nu är det Att läsa faktatexter av Adrienne Gear  och Våga leda skolan av Lina Axelsson Kihlbom som är aktuella. För mig är det en självklar del av läraryrket att dela med mig av mitt arbete, både på min egen arbetsplats och utanför, att aktivt utveckla min undervisning genom att ta del av andras erfarenheter, testa dem i mitt klassrum, anpassa efter varje elevs förmågor samt arbeta aktivt på lektionerna med att eleverna såväl enskilt som tillsammans utvecklar sina förmågor.

Mejla gärna om ni har frågor eller vill samtala!
pia.magne@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Anders Uvebrant

Jag heter Anders Uvebrant och arbetar på Önnerödsskolan. Jag undervisar i matematik/ NO/teknik och min behörighet sträcker sig från åk 3 till gymnasiet. anders-uvebrantJag har ett brett intresse och bred erfarenhet av grundskolan. Nyfikenhet och drivkraften att vara i ständig utveckling har lett mig från läraryrket till-baka till läraryrket. Detta via uppdrag som verksamhetsutvecklare IKT och skolledare. Min skolvardag präglas av att växla perspektiv mellan eleven och skolan i stort samt strävan efter att få det hela att hänga ihop.

Jag är övertygad om att goda förutsättningar och höga förväntningar leder till framgång. Dylan Wiliam sammanfattar det hela bra med citatet:

If we create a culture where every teacher believes they need to improve, not because they are not good enough but because they can be even better, there is no limit to what we can achieve.

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är bland annat:

  • Kollegialt lärande
  • Kompetensutveckling
  • Systematiskt utvecklingsarbete
  • Kopplingen mellan erfarenheterna i klassrummet och forskning – två områden som bör närma sig varandra.
  • Formativ bedömning

Just nu arbetar jag mycket med formativ bedömning och belägg för elevernas lärande; att ta reda på vad eleverna egentligen lär sig samt funderar mycket på hur och vilka frågor vi kan ställa för att kognitivt aktivera och utmana eleverna. Skolan är inte en plats dit eleverna går för att se läraren jobba, arbetet med feedback och kommentarer ska generera en bearbetningsprocess som aktiverar eleverna. Elevarbete-feedback-vidarebearbetning ska hänga samman i tid.

Jag hämtar inspiration från kollegor, Dylan Wiliam, John Hattie, Oscar Öquist m.fl.

Mina blogginlägg kommer handla om de utvecklingsområden jag lyft fram ovan.

Ta gärna kontakt:
anders.uvebrant@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar