Förstelärare delar – Pia Magné

Jag heter Pia Magné och arbetar sedan 1997  på Djupedalskolan. piam Just nu undervisar jag i årskurs 7-9 i svenska och SO. Under åren på skolan har jag engagerat mig i olika projekt och utvecklings-arbeten. Vid implementeringen av Lgr 11 var jag en av nyckelpersonerna och drev detta arbete tillsammans med övriga nyckelpersoner i Härryda kommun. Under två år arbetade jag som pedagogisk samordnare till-sammans med rektor. Jag är även utbildad handledare inom läslyftet. Genom åren har jag varit arbetslags-ledare och deltagit i samt drivit utveckling på skolan. Jag tycker att organisation och ledarskap är  intressant och spännande och det ger mig möjlighet att se hel-heter i min lärarroll.

Den huvudsakliga drivkraften i mitt arbete är framförallt att få vara en del i elevernas lärande och utveckling, att få vara en del i deras skolvardag och att ge dem utmaningar och motivation som leder dem framåt. Ett tillåtande klassrumsklimat, där eleverna känner trygghet genom struktur och tydliga mål, ser jag som en förutsättning för lärande och utveckling.

Men även att vara del av det kollegiala lärandet och få möjlighet att tillsammans skapa arbetsformer och arbetssätt som ger resultat i vardagen är en viktigt del i mitt arbete.

Jag brinner för att skapa en miljö och ett arbetssätt där det ges förutsättningar till samtal och kollegialt lärande kring pedagogiska och didaktiska frågor som driver undervisning och lärande framåt. Genom att arbeta för att få forskning och undervisning att hänga samman och skapa ett gemensamt förhållningssätt i vårt arbete och tillsammans omsätta detta till en bra skolvardag för alla våra elever.

Just nu arbetar jag mycket med elevinflytande och synliggörandet av elevernas lärande med hjälp av bland annat Unikum och GAFE som redskap i min undervisning, men också genom att stampa av i våra styrdokument och aktuell forskning, vilket sedan mynnar ut i bra och givande lektioner. Jag leder även Läslyftet på skolan där vi tillsammans i kollegiet utvecklar vår undervisning gällande ett språkutvecklande arbetssätt.

Jag hämtar inspiration från kollegor över ämnesgränser och inom mina egna ämnen och från eleverna. Jag samverkar i pedagogiska forum och läser mycket pedagogisk och didaktisk litteratur, just nu är det Att läsa faktatexter av Adrienne Gear  och Våga leda skolan av Lina Axelsson Kihlbom som är aktuella. För mig är det en självklar del av läraryrket att dela med mig av mitt arbete, både på min egen arbetsplats och utanför, att aktivt utveckla min undervisning genom att ta del av andras erfarenheter, testa dem i mitt klassrum, anpassa efter varje elevs förmågor samt arbeta aktivt på lektionerna med att eleverna såväl enskilt som tillsammans utvecklar sina förmågor.

Mejla gärna om ni har frågor eller vill samtala!
pia.magne@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Anders Uvebrant

Jag heter Anders Uvebrant och arbetar på Önnerödsskolan. Jag undervisar i matematik/ NO/teknik och min behörighet sträcker sig från åk 3 till gymnasiet. anders-uvebrantJag har ett brett intresse och bred erfarenhet av grundskolan. Nyfikenhet och drivkraften att vara i ständig utveckling har lett mig från läraryrket till-baka till läraryrket. Detta via uppdrag som verksamhetsutvecklare IKT och skolledare. Min skolvardag präglas av att växla perspektiv mellan eleven och skolan i stort samt strävan efter att få det hela att hänga ihop.

Jag är övertygad om att goda förutsättningar och höga förväntningar leder till framgång. Dylan Wiliam sammanfattar det hela bra med citatet:

If we create a culture where every teacher believes they need to improve, not because they are not good enough but because they can be even better, there is no limit to what we can achieve.

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är bland annat:

 • Kollegialt lärande
 • Kompetensutveckling
 • Systematiskt utvecklingsarbete
 • Kopplingen mellan erfarenheterna i klassrummet och forskning – två områden som bör närma sig varandra.
 • Formativ bedömning

Just nu arbetar jag mycket med formativ bedömning och belägg för elevernas lärande; att ta reda på vad eleverna egentligen lär sig samt funderar mycket på hur och vilka frågor vi kan ställa för att kognitivt aktivera och utmana eleverna. Skolan är inte en plats dit eleverna går för att se läraren jobba, arbetet med feedback och kommentarer ska generera en bearbetningsprocess som aktiverar eleverna. Elevarbete-feedback-vidarebearbetning ska hänga samman i tid.

Jag hämtar inspiration från kollegor, Dylan Wiliam, John Hattie, Oscar Öquist m.fl.

Mina blogginlägg kommer handla om de utvecklingsområden jag lyft fram ovan.

Ta gärna kontakt:
anders.uvebrant@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Jessica Andersson

Jag heter Jessica Andersson och arbetar som lärare i en årskurs 4 på Landvetterskolan. Jag har arbetat som klasslärare i åk 1-6 sedan 2006 och har varit både på Lunnaskolan och Landvetterskolan under denna tid. jessica-aSedan ett par år tillbaka arbetar jag även 20 % av min tid som IT-stöd på skolan och har då främst hjälpt till med implemen-teringen av Unikum och GAFE på vår enhet. Jag är också Minecraftambassadör och hjälper till med Land-vetter Södra-projektet samt är med i att starta upp vårt arbete kring programmering på skolan.  

Ett utvecklingsområde som jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är hur vi bemöter våra elever och hur de bemöter varandra. Jag arbetar mycket med klimatet i vårt klassrum och anser att ett bra och tillåtande klimat är en grundförutsättning för allt lärande. Jag försöker sträva mot att eleverna ska känna att vi alla har ett ansvar i hur vi bemöter varandra. Jag försöker få eleverna att leva sig in i olika situationer och använder ofta seriesamtal för att hjälpa till att förstå hur olika vi kan uppfatta situationer och händelser. Varje individ i klassrummet ska känna att man vågar säga vad man tycker och våga ta plats.

Ett annat område jag arbetar mycket med är att få eleverna “uppkopplade” och närvarande i sinnet under skoldagen. Inom detta område har jag inspirerats mycket av Dylan Williams metoder. De ska förstå varför vi gör vissa moment och vad tanken är att vi ska lära oss. De metoder som jag använder mest just nu är bland annat Exit ticket och No hands up.  “Exit ticket” synliggör både för mig vad eleverna lärt sig och tagit till sig under min lektion, men också för eleverna vad de lärt sig. När vi tillsammans går igenom deras anonyma “tickets” så får de möjligheten att tänka till ytterligare en gång och då kanske upptäcka att de faktiskt uppfattat saker olika. Detta kan i sin tur bjuda in till intressanta diskussioner. Med “No hands up”-metoden känner jag att eleverna är mer närvarande då de vet att de måste följa med i samtal eller texter på ett annat sätt än vid handuppräckning.

Just nu har jag en ganska ny grupp och mycket fokus ligger då på att hitta en bra plattform för klassen att stå på. Jag lägger mycket fokus just nu på klimatet i klassrummet och får ofta lyfta fram olika situationer och försöka få till en diskussion om vad vi kunde ha  gjort annorlunda. Likadant lyfter vi upp situationer som blivit riktigt bra och funderar då på vad som gjorde att det gick så bra.  Jag försöker även att lyfta in vilka förmågor vi använt under en lektion eller en dag,  för att på så sätt belysa vad det är vi lär oss i de olika momenten vi gör.

Min inspiration hämtar jag främst från kollegor, från olika forum på nätet, från viss litteratur men även från Youtubeklipp. Jag har gått både Matematiklyftet och Läslyftet och har då tyckt att vi genom våra träffar fått möjlighet att dela och lära mellan våra enheter och det har varit riktigt intressant och inspirerande.

Är det något ni vill fråga mig om så är det bara att höra av er!jessica.c.andersson@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Annica Fridlund

Jag heter Annica Fridlund och arbetar som lärare på Härrydaskolan. I januari 2010 tog jag
min lärarexamen från Högskolan i Borås där jag hade läst svenska, matematik och  annicaengelska för F-6. Då jag brinner för att lära mig mer har jag genom åren läst till behörig-het även i NO- och SO-ämnena. Just nu läser jag även masterprogrammet inom pedagogiskt arbete. Redan i tonåren visste jag att jag ville arbeta med människor, men jag visste inte på vilket sätt. Jag valde mellan socionom och lärare och till slut föll valet på det sistnämnda. Även om arbetet kan vara tufft ibland så har jag aldrig ångrat mitt yrkesval och jag trivs med att finnas där och hjälpa andra människor framåt.

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är framförallt inkludering. Jag arbetar utifrån ett inkluderande klassrum. Inkludering är ett omstritt begrepp som jag just därför har valt att fördjupa mig i. Inkludering innebär för mig ett förhållningssätt där alla elever kan känna gemenskap och samhörighet till varandra. Det handlar inte om att alla elever befinner sig i samma klassrum, utan att de ska känna sig behövda och viktiga, oavsett vilka behov eller vilken nivå man ligger på.

I och med att jag valde att läsa masterprogrammet så brinner jag även för att ta in och använda mig utav forskning i skolan. Utbildningen har gett mig nya sätt att se på skolutveckling och undervisning samt gett mig kunskaper om aktuell forskning. I skol-lagen står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom utbildningen har jag fått en förståelse för hur viktigt det är och vad det innebär för skolan och vad jag kan göra för att förlita mig på att jag bedriver en undervisning som vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Just nu arbetar jag mycket med att lära mig använda “flippat klassrum” som ett redskap för att se om vissa elever upplever det lättare att fokusera och komma igång med sina uppgifter i skolan. Ett flippat klassrum innebär att man vänder på den traditionella undervisningen och spelar in genomgångar på film. Dessa genomgångar kan eleverna se innan ett arbetsområde, och även under tiden om de behöver. Genom att göra ”läxan” innan ett nytt arbetsområde får man tid till diskussioner och frågeställningar under lektionen.

Inspiration hämtar jag från fantastiska kollegor. Jag tror stenhårt på det kollegiala lärandet och använder mig både av kollegor i min närhet samt kollegor som jag möter i olika forum på internet. Att ha möjlighet att utbyta kunskaper med andra pedagoger på internet är fantastiskt. Jag får även mycket inspiration när jag vidareutbildar mig.  

Här på Härryda delar och lär kommer jag att dela med mig av det jag gör under året och mina tankar om inkludering.

Hör gärna av er!
annica.fridlund@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar, inkludering | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Annica Jäverby + resa till Peru

Vår serie med presentationer av förstelärare i kommunen fortsätter. Nu har turen kommit till Annica Jäverby, lärare på Landvetterskolan. Först en presentation av Annica och därefter ett blogginlägg om hennes upplevelser under en utbytesresa till Peru inom det Atlasprojekt Härryda delar och lär skrev om för nästan exakt ett år sedan.

20161024_134640Jag har arbetat som klasslärare i årskurs 1-6 sedan 1996. Nu läser jag på distans till specialpedagog på Göteborgs universitet. Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är hur vi möter elever i olika svårigheter. Olika anpassningar som vi kan använda i vår vardag för att utveckla och underlätta skolvardagen för våra elever är sådant jag arbetar mycket med. Andra intresse-områden är användandet av digitala verktyg i vår verksamhet, mångfald och lärmiljö. Jag har använt Unikum som webb-verktyg i 6 år och är utbildad superanvändare. Denna hösten arbetar jag som Minecraftambassadör och arbetar med projektet och Minecrafttävlingen både på skolan och i min egen klass.

Jag hämtar inspiration från min utbildning till Specialpedagog på Göteborgs universitet. Där är jag två dagar i månaden och möter forskare, författare och proffsiga föreläsare som inspirerar och ger mig verktyg i min skolvardag.

Jag har också fått möjlighet att genom ett Atlasprojekt följa med på en spaningsresa, för att träffa olika skolor och upprätta någon form av digitalt samarbete med lärare ur Shipibobefolkningen i Peru. Resan gjordes i oktober och nu har vi föreläsningar om projektet för kollegorna på skolan och presentationer för klasserna på skolan. Nedan följer en beskrivning av resan.

Atlasprojektet – ett utbytesprojekt med Peru.
Atlasprojektet har som syfte att initiera pedagogiskt utbyte med Shipibofolkets lärare i Peru. Förskolan Smedjebacken i Landvetter har sedan två år drivit projektet och kommit igång bra på temat högtider och traditioner. Rektor Susanne Lorenzatti blev tillfrågad om att följa med på en så kallad spaningsresa för att utvidga projektet att omfatta även Landvetterskolan. Med på resan var också jag och en kollega från förskoleklass, Carina Axelsson. Efter många möten och förberedelser var vi inne i oktober och det var dags att åka den långa resan till Peru. Resan gick fint! Vi bytte plan i Amsterdam och fortsatte sedan direkt till Lima. Det är 7 timmars tidsförskjutning så den kände vi av.

Vår första destination var Lima och där stannade vi i två dagar. Vi lärde känna staden och vi lärde känna varandra och förberedde oss på arbetsveckan som var på intågande. Vi var åtta personer totalt och några av oss var relativt okända för varandra. Resan gick vidare med inrikesflyg till Pucallpa, med närheten till Amazonasdjungeln och Amazonasfloden.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-27-kl-20-32-52

Vi besökte skolan i den lilla byn Bena Jema under två dagar. Här finns redan ett samarbete mellan förskolan i Bena Jema och Smedjebackens förskola. Det var intressant att se undervisningen i de olika klasserna och att prata med lärarna. Vi fick ett fantastiskt välkomnande! Rektorn säger i sitt tal: ”Trots vårt långa avstånd möts våra två olika världar.” Därefter påbörjades samtal med lärarna och rektorn om projektet. Vi fick också en rundvandring i byn och välkomnades in i ett av husen.

Besöket till skolan i Santa Clara inleddes med en äventyrlig färd på 40 minuter in i Amazonasdjungeln. Här mötte vi en skola med framtidsvisioner, mål och läroplaner. Här pågår ett odlingsprojekt för att bevara olika växter och träd i djungeln, men också för att ge eleverna och  befolkningen i byn mat. Universeum har ett projekt kopplat till byn och de skulle komma på studiebesök i november.

Det var påtagligt att människorna här arbetade för utveckling och kämpade på många olika sätt för att bevara sin kultur, sin kunskap och sitt sätt att leva. Vi är glada över att vi skrivit en överenskommelse, ett avtal om skolsamarbete, med just denna skola.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-27-kl-20-33-12

Vi har fått många nya intryck och kunskaper om kulturen, skolan och livet för Shipibofolket. Eleverna blev så glada när vi kom och sökte kontakt med oss. En dag var det hygiendag för både skolan och förskolan, då bryter man hela schemat och lär sig under festliga former hygien, goda matvanor, vikten av rörelse och hur man skyddar sig mot Zikavirus. Det var vår sista dag på skolan, vilket kändes lite vemodigt för oss alla. Dock är vi väldigt glada då vi även på denna skola fick skrivit ett avtal om skolsamarbete. Lärarna på skolan hade många tankar och idéer om vårt pedagogiska utbyte, lärare och skolor emellan.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-27-kl-20-33-23

För frågor om mitt arbete som förstelärare eller om Atlasprojektet, mejla gärna!
annica.javerby@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar, Internationella projekt, Mångfald | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Christel Erlandsson

christelUnder hela min skoltid var jag egentligen aldrig särskilt motiverad eller intresserad av skolan. Jag hade inte svårt för att lära mig saker men det var så ointressant. Kreativi-teten har alltid varit viktigast för mig och när jag fick skapa, då mådde jag gott. Jag utbildade mig till sömmerska och tillskärare och jobbade på fabrik i flera år. Sedan bestämde jag mig för att läsa upp mina betyg och började på Natur-Tekniskt basår på Komvux.  Där mötte jag Ulf, den mest fantastiske mattepedagog jag någonsin mött. Han älskade verkligen sitt ämne och det smittade av sig. Jag blev helt tagen av ämnet och han inspirerade mig till att bli pedagog själv. Mina första år hade jag just textilslöjd och matte med eleverna i år 3-5 på en skola i Alingsås. Nu arbetar jag sedan några år tillbaka på Furuhällsskolan. 

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare
LÄRMILJÖER och tematiskt arbete är något jag verkligen brinner för. Eftersom jag arbetade som ämnespedagog i matte i många år kunde jag i mitt klassrum bygga upp en inspirerande, laborativ, kreativ matematikmiljö som blev lustfylld och målen blev tydliga för eleverna.

Som biblioteksansvarig på skolan har jag, samtidigt som jag gått läslyftet, fått massor av inspiration till att utveckla vårt skolbibliotek. Just nu arbetar jag mycket med att skapa trivsamma lärmiljöer i vår nybyggda del av skolan. Vi har fått ett nytt bibliotek som främst skall användas av elever i år 3-5.

Jag hämtar inspiration från mina fantastiska kollegor och andra pedagoger på olika sociala medier. Hemsidan Pinterest förgyller ofta mina kvällar i soffan. Där kan man hitta hur mycket idéer och tankar som helst om just pedagogik, lärmiljöer m.m. Böcker slukar jag i perioder. Just nu läser jag om matematikens fem förmågor. Spännande och framförallt inspirerande och konkret.

Jag kommer att blogga här på Härryda delar och lär om allt roligt jag gör tillsammans med mina elever och mina tankar och erfarenheter som lärare.

Hör av er om ni har frågor, eller om ni vill samtala om något!
christel.erlandsson@utb.harryda.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

En vanlig måndagkväll i Härryda kommun…

I går kväll tittade vi förbi huset där ÅterC och Tellus ligger och där rådde full aktivitet! På ÅterC pågick en temaföreläsning, där Ann, Johanna och Siv från Utvecklings- och stödenheten pratade om språk och flerspråkighet. Deltagarna fick också vara med om en workshop med återbruksmaterial och en språklig utmaning.

img_2682 img_2677

Tellus pågick en av de introduktionsträffar som den här terminen hålls för all personal i förskola och skola i kommunen. Igår hade turen kommit till Pixbo och Krokens förskolor.

img_2687

Två pedagoger försöker lösa en klurig uppgift i matematikavdelningen Bagdad.

img_2691

Christina visar hur vi enkelt kan göra animerad film.

img_2693

Ministudio för animerad film

 

 

 

 

 

img_2700

Två pedagoger använder luktsinnet för att försöka komma på vad som gömmer sig i flaskorna.

img_2701

Programmering av BlueBots, inte riktigt lika enkelt som man kan tro – men väldigt roligt!

img_2703

Återsamling med utvärdering.

 

 

 

 

 

 

Som sagt; en helt vanlig kväll i Härryda kommun – pedagoger delar och lär!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Du kan bara minnas det du tänkt

Meningen ovan inledde Anna Tebelius Bodins föreläsning ‘Att undervisa hjärnan’ som jag lyssnade på i början av oktober och ända sedan dess har den dykt upp i mitt medvetande i en mängd olika sammanhang. I all sin enkelhet uttrycker den precis det som jag funderat mycket över den senaste tiden – om inte eleverna är med i tanken, är aktiva på riktigt i det vi gör i skolan, hur ska de då kunna lära sig något?

Under föreläsningen fick vi deltagare sedan en kort genomgång av hur det vi erfar transformeras från enbart intryck till något som vi faktiskt lärt; kommer ihåg. De exakta neuropsykologiska processerna kommer jag inte ge mig på att återge, däremot vill jag gärna dela med mig om några av de lärdomar jag fick med mig:

 • Vårt korttidsminne sträcker sig ungefär över 30 sekunder – det innebär att en person som sitter och läser en text men som inte tänker på innehållet, inte själv nödvändigtvis upptäcker att hen inte lär sig något. Precis just i stunden så kan hen ju berätta vad som står på sidan men om personen inte tänker på det lästa kommer det att försvinna.  frontal_lobe_animation
 • I bakre delen av hjärnan tar vi automatiskt in allt vi erfar,
  men för att det ska fastna i minnet måste det processas i främre delen av hjärnan. För att säkerställa att vi faktiskt arbetar med det vi tar in för att lära oss det, krävs att vi gör något med det; samtalar, skriver eller agerar på ett eller annat sätt.
 • För att kunna lära oss något behöver vi rikta vår uppmärksamhet mot det. Bodin visar att vi bara kan rikta vår uppmärksamhet mot en sak i taget. Varje gång vi riktar uppmärksamheten åt något annat går fokus och lärande förlorat.
 • Vi kan bara minnas det vi läser om vi tänker på det vi läser medan vi läser.
 • Efter att ha suttit stilla i mer än 30 minuter går kroppen och hjärnan in i viloläge, uppmärksamheten blir lidande – att bara resa sig upp i 90 sekunder gör att kroppen och knoppen vaknar till liv igen. stress
 • Stress gör oss dummare – den del av hjärnan som ger oss tillgång till kunskap kapslas in och vi tänker inte längre, utan vi reagerar.

Så på vilket sätt är ovanstående viktigt för mig, oss som pedagoger? Om vi bara lär oss något då vi tänker på det vi gör medan vi gör det, måste vi än starkare ge våra elever möjlighet att göra just det. Och hur gör vi det?

Ja, exakt hur finns det inget direkt facit till, det kan se väldigt olika ut beroende på deltagare, situation och syfte. Trots det, finns det ändå en del aspekter som vi alltid måste tänka på. Bodin menar att vårt uppdrag som pedagoger i grund och botten handlar om två saker; vi måste ge eleverna något att tänka på och vi måste göra det möjligt för dem att tänka. Visst låter det enkelt?

Nej, självklart inte. Men om vi ändå har dessa två delar med in i all vår planering så kan det göra något med hur vi lägger upp vår undervisning – hur gör jag för att de uppgifter eleverna ska göra verkligen ska få dem att tänka? Och hur gör jag för att de ska kunna tänka?

Pröva!

För dig som vill veta lite mer om Anna Tebelius Bodin, följ länkarna!

http://www.annatebeliusbodin.se
http://plugga.weebly.com

Bloggat av
Jenny Ahlgren
förstelärare och språk-, läs- och skrivutvecklare

Publicerat i Förstelärare delar, Hjärnan | Lämna en kommentar

Förstelärare delar – Jenny Ahlgren

Jag heter Jenny Ahlgren och arbetar som lärare på Ekdalaskolan samt,  imagesom vi tidigare skrivit om här på Härryda delar och lär, under detta läsår även som språk-, läs-, och skrivutvecklare i kommunen. Det som från början fick mig att vilja bli lärare i svenska var att ge varje elev möjlighet att äga språket, att bli såpass goda brukare av allt det som språket innebär, att de kan gå ut i världen och känna att de förstår det som sker omkring dem och att de har verktyg att göra sina egna röster hörda. För att nå detta har jag mer och mer kommit till insikt om att vi som pedagoger behöver arbeta tillsammans för att kunna stötta eleverna i deras process, varför det kollegiala lärandet under senare år blivit viktigare och viktigare för mig.

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare i Härryda kommun är att sprida ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt till så många som möjligt, genom så många kanaler som möjligt. Just nu arbetar jag också mycket med olika sätt att motivera eleverna.

Jag hämtar inspiration från många olika källor. Först naturligtvis samtal med mina kollegor och elever. Mycket infallsvinklar får jag också till mig via det vidgade kollegiet på nätet. De namn som jag återkommer till i min läsning är Gibbons, Haijer, Dweck och en släng av Nottingham.

Jag kommer att blogga om de erfarenheter jag gör under året, framförallt kommer det att handla om sådant som har anknytning till språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt vilket innebär att det kan handla om väldigt skilda ämnen, för vad ingår inte i detta?

Hör gärna av er!

jenny.ahlgren@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar, Språkutvecklande arbetssätt | 1 kommentar

Förstelärare delar – Karin Lagerström

Jag heter Karin Lagerström och jag är lärare i matematik, karin-lteknik och NO-ämnen på Båtsmansskolan sedan 2005. Jag tog min lärarexamen 1994 och arbetade sedan  i Hjällbo under mina första lärarår. Jag hade turen att arbeta på en skola som arbetade aktivt med elevinflytande och skolutveckling. De första viktiga åren har fortsätt att prägla mitt arbete genom att jag drivs av att utveckla både mig själv och min undervisning. Under åren har jag exempelvis fort-bildat mig genom att läsa olika kurser på universitetet som marinbiologi, kreativ matematik och nu senast teknik. Sedan år 2000 arbetar jag i Härryda kommun. Jag har varit matematikutvecklare i 5 år och edare inom matematiklyftet i två år. Under nuvarande läsår arbetar jag också på Tellus och är verksamhets-utvecklare IKT på Utvecklings- och stödenheten.

Utvecklingsområden jag brinner för i mitt uppdrag som förstelärare
Jag brinner just nu för att öka intresset för tekniska och naturvetenskapliga ämnen hos alla elever och särskilt hos flickor. Andelen flickor som söker tekniska inriktningar på gymnasiet är fortfarande väldigt låg. Genom att sträva efter att tidigt arbeta med teknik samt låta eleverna upptäcka och lösa problem hoppas jag kunna påverka elever så att de inte väljer bort yrken på grund av att de vet för lite om möjligheterna. I min undervisning på Båtsmansskolan strävar jag efter att utveckla elevernas lärande genom att arbeta med läsförståelse. För mig som NO-lärare har insikten om olika metoder och samtal verkligen utvecklat mina tankar om texters betydelse i mina ämnen. Jag önskar alla NO-lärare i vår kommun samma möjlighet till ett språkutvecklande arbetssätt. Jag ofta känt att jag har saknat forskningsbaserade kunskaper om hur man kan arbeta med olika sorters texter. I Läslyftet, som vi deltar i på skolan i år, får vi testa flera olika metoder. Jag såg direkt en effekt hos eleverna om texter får möta texter, tex en skönlitterär text om Marie Curie då vi lärde om atomen. Alla var så intresserade att veta mer, baserat på vad de fått lära sig om Marie. Jag har också insett, ännu mer, vilka otroliga resurser vi har i våra skol-bibliotekarier!  

På Tellus arbetar vi just nu för fullt med att utforma verksamheten och ta emot alla som kommer på introduktionsträffar. Det är verkligen en helt fantastiskt plats! Genom sam-arbetet med skolor och förskolor kommer verksamheten på Tellus att utvecklas efter verksamhetens behov. Det är en stor styrka att ha ett eget kommunalt resurscenter.

Här på Härryda delar och lär kommer jag att blogga om vissa delar som vi gör inom läslyftet samt verksamheten på Tellus. Jag hoppas kunna dela med mig av tankar och idéer om aktiviteter för lärare och elever samt dela med mig av mina erfarenheter.

Är det något ni undrar, ta gärna kontakt!
karin.lagerstrom@utb.harryda.se

Publicerat i Förstelärare delar | Lämna en kommentar